Задачі тилового та технічного забезпечення

Методичні рекомендації щодо ведення та автоматизації обліку забезпечення речовим майном офіцерів, прапорщиків та військовослужбовців військової служби за контрактом ВВ МВС України

Удосконалення обліку забезпечення речовим майном офіцерів, прапорщиків та військовослужбовців військової служби за контрактом передбачає розробку та створення сучасної системи та технології обліку на базі його уніфікації, автоматизації та втілення нових технічних засобів.

Під уніфікацією взагалі розуміється приведення до єдиної форми або системі. Під уніфікацією обліку розуміється створення системи єдиних за змістом та формою документів, які забезпечують об’єктивну реєстрацію фактів, подій та господарчих процесів у всіх ланках забезпечення військ в мирний та воєнний час.

При уніфікації документів повинні враховуватись вимоги щодо необхідності їх обробки засобами обчислювальної техніки та наявності в них достатньої інформації для вирішення поставлених завдань при мінімальних витратах засобів і часу на її збір, обробку, передачу та зберігання.

Отже, у сучасному світі технічний прогрес приводить до істотної зміни умов, засобів і характеру трудової діяльності. Загалом в державі, у внутрішніх військах та безпосередньо в тилу усе ширше застосовуються автомати й обчислювальна техніка, відбувається автоматизація багатьох обчислювальних процесів, в тому числі і обліку.

Проблема автоматизації обліку речової служби у своїй основі є проблемою технічною. Однак варто помітити, що одні технічні засоби самі по собі ніколи не зможуть забезпечити виконання усіх вимог автоматизації, які ставляться перед органами речової служби. Це можуть зробити тільки люди, що використовують у своїх інтересах технічні засоби і мають спеціальну підготовку в оперативному й інженерному відношенні.

Завдяки технічному переозброєнню виробництва істотно міняються функції і роль людини. Багато операцій, що раніш були його прерогативою, зараз починають виконувати машини, однак, яких би успіхів ні досягала техніка, праця була і залишається надбанням людини, а машини, які складні вони б ні були, залишаються лише знаряддями його праці.

УДК 355.65.

Гунбін А.К., курсант 516 навчальної групи факультету № 3 (менеджменту та економіки) Академії внутрішніх військ МВС України, Товма Л. Ф., старший викладач кафедри тилового забезпечення Академії ВВ МВС України, лейтенант (науковий керівник)

^

Організація повноцінного та високоякісного харчування особового складу внутрішніх військ МВС України – найважливіше завдання продовольчої служби. Воно сприяє зміцненню здоров’я і фізичному розвитку військовослужбовців, підвищує стійкість організму до різних фізичних і психічних навантажень і, в значній мірі, позитивно впливає на бойову готовність військ. Військове харчування повинно організовуватися так, щоб заходи по удосконаленню пайків та асортименту страв знаходили втілення в реальному покращенні якості харчування.

У сучасних умовах у військовому харчуванні керуються “Руководством по приготовлению пищи в воинских частях и учреждениях Советской армии и ВМФ”, 1980 року випуску, та “Руководством по организации питания личного состава воинских частей, кораблей и учреждений Советской армии и ВМФ” 1978 року, в яких були допущені деякі неточності в технологічному процесі, чітко не вказані параметри рецептур, не описані органолептичні показники страв і навіть є порушення в технології приготування. Крім того, змінилися норми забезпечення добових пайків згідно Постанови Кабінету Міністрів № 426 від 29.03.2002р. В зв’язку з цим, нами було проведено ряд поправок виконання технологічних операцій та режиму технологічного процесу згідно збірника рецептур національних страв і кулінарних виробів.

В межах норм забезпечення та асортименту продуктів згідно Постанови Кабінету Міністрів № 426, виконуючи рекомендації Головного продовольчого управління ВВ МВС України та керуючись “Збірником рецептур національних страв і кулінарних виробів для підприємств громадського харчування” та “Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания” пропонуємо включити в меню військового харчування асортимент страв, рецептури яких відпрацьовані в збірниках. На основі продуктів, що входять до норми №1 загальновійськового пайку можна приготувати безліч страв, використовуючи технологію приготування, яка вказана у збірнику рецептур національних страв і кулінарних виробів. Це дає змогу покращити якість їжі та забезпечити мікробіологічну стабільність і безпечність страв, розширити їх асортимент, покращити культуру обслуговування. Серед дослідженого і запропонованого переліку страв є: запіканка картопляна з м'ясом, макаронник, биточки або котлети пшеничні, перлові, ячні, котлети капустяні, морквяні, суфле з курки або бройлерів-курчат, крокети картопляні та ін.

Впровадження цих страв не потребує додаткових матеріальних затрат: їдальня укомплектована спеціальним обладнанням, фахівцями, рівень підготовки яких підвищується постійно на заняттях з професійної підготовки. У збірнику рецептур національних страв і кулінарних виробів викладені всі параметри рецептури, нехтування якими може стати причиною погіршення органолептичних показників якості.

Отже, дослідивши та проаналізувавши меню військового харчування, вивчивши керівні документи щодо організації харчування військовослужбовців, пропоную розширити асортимент страв, використовуючи продукти, що входять до норм забезпечення і технологія приготування яких відпрацьована в збірнику рецептур страв і кулінарних виробів.

УДК 355.351

Ісько С. В., курсант 516 навчальної групи факультету № 3 (менеджменту та економіки) Академії внутрішніх військ МВС України, Каплун С. О., доцент кафедри тилового забезпечення Академії внутрішніх військ МВС України (науковий керівник)

Методичні рекомендації щодо складання та удосконалення форм звітності по речовій службі, що надаються електронною поштою для формування інтегрованого банку даних внутрішніх військ МВС України

Речове забезпечення є важлива складова частина матеріального забезпечення військовослужбовців внутрішніх військ МВС України. Воно займає одне з головних місць у задоволені культурних і побутових потреб особового складу і має велике значення для збереження здоров’я і підтримки високого морального стану військовослужбовців у повсякденній діяльності, а також при виконанні службово-бойових завдань.

Потреби в точних методах планування, забезпечення та управління внутрішніми військами викликали необхідність застосування відомих логічних, прикладних і математичних методів, а також розробку нових способів їх практичної реалізації. В зв’язку з цим задачі планування і організації тилового та технічного забезпечення військової частини внутрішніх військ МВС України повинні охоплювати набір таких загальних та часткових моделей в діях органів управління, щоб кожна з них приводила до виконання певного комплексу спланованих заходів.

Основними вимогами до таких розрахунків є їх своєчасність і точність, що забезпечується застосуванням комп’ютерних технології – цілеспрямованої сукупності розрахункових, інформаційних, управлінських та інших процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки інформації, точність та оперативність рішень.

Мета полягає у розробці комплексу електронних звітних та облікових документів з вбудованим програмним забезпеченням для зберігання, обробки, та подання інформації речової служби військової частини внутрішніх військ МВС України.

Комплекс електронних звітних та облікових документів з вбудованим програмним забезпеченням для зберігання та обробки інформації речової служби військової частини ВВ МВС України потрібен для якісного та своєчасного оформлення звітних документів речової служби. До складу комплексу входять такі розширені форми звітності, а також облікові документи: арматурна картка (форма № 4-реч), накладна-вимога (форма 3-3), книга обліку, журнал реєстрації облікових документів (форма № 6), норми забезпечення.

Основними вимогами до звітних (облікових) документів є їх своєчасність і точність, що забезпечується застосуванням комп’ютерних технологій: цілеспрямованої сукупності розрахункових, інформаційних, управлінських та інших процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки інформації, точність та оперативність рішень.

Документи побудовані на базі файлів відомого табличного процесора MS EXCEL 2003 з використанням макросів VBA. Макроси забезпечують взаємодію електронних документів в операціях одержання речей на склад, видачі речей на підрозділи, списання комплектів, які були у використанні, і таке інше.

Розроблений комплект електронних звітних документів дозволить вдосконалити систему обліку речового майна та звітності по речовій службі, а також значно спростить роботу посадових осіб служби.

УДК 355.351

лясковський і. в., курсант 516 навчальної групи факультету №3 (економіки та менеджменту) Академії ВВ МВС України, Бондаренко О.Г., кандидат наук з державного управління, доцент кафедри тилового забезпечення Академії ВВ МВС України, підполковник (науковий керівник)

^

Внутрішні війська МВС України в умовах мирного часу живуть за нормами і законами постійної бойової готовності. Повсякденні завдання, які покладені на ВВ мають велике державне значення, вони важливі та різнопланові. Постійне виконання службово-бойових завдань підвищує напругу, психологічні і фізичні навантаження на солдат, сержантів та офіцерів. Продовольче забезпечення внутрішніх військ МВС України – один з основних видів матеріального забезпечення. Воно знаходиться у прямій залежності від організаційної структури, кількості і оснащеності військ технікою, озброєнням, технічними засобами служб тилу, завдань, які покладені на ВВ і можливостей економіки держави. Значення продовольчого забезпечення постійно зростає у зв'язку з вдосконаленням структури військ і ускладненням завдань, які вирішує ВВ МВС України.

Часто під час роботи, начальники продовольчих служб та молодші фахівці продовольчої служби стикаються з певними суперечностями, недопрацьованими питаннями в нормативно-методичній базі, на яку вони опираються. Багато документів розроблялися, ще за радянських часів, і хоча ними керувались протягом тривалого часу, не виникає сумнівів, що на даний момент вони потребують доопрацювання, приведення у відповідність до умов сьогодення. Тому і виникають проблемні питання з веденням обліку і звітності, з оформленням звітних документів. Так наприклад вже у назві такого документу, як «Щоденник обліку руху тих хто харчується (Форма Іп)», а у військових частинах його ще називають «Щоденник обліку довольствующихся» уже є по-перше невідповідність змісту, так як в цьому документі ведеться облік руху і службових тварин, які не «харчуються», а перебувають на постачанні і по-друге граматичні помилки при перекладі з російської, так як слова «довольствующихся» в українській мові немає. Є цілий ряд подібних недопрацьованих питань.

Також у різних документах міститься різна інформація, щодо одного і того ж питання, наприклад розбіжності в тому яким має бути вихід першої страви. Це також потребує доопрацювання. Продовольче забезпечення це складна і багатогранна діяльність служби, яка пов'язана з витребуванням, отриманням, зберіганням, розподілом і доведенням до особового складу норм продовольчих пайків і організацією харчування. Воно займає важливе місце в задоволенні потреб військовослужбовців, особливо під час несення служби, а також в збереженні здоров'я, підтримання високого морального духу і боєздатності. Головним завданням і кінцевою метою продовольчого забезпечення є організація повноцінного і високоякісного харчування військовослужбовців, яке повинно постійно знаходитись в центрі уваги не тільки офіцерів продовольчої служби, а й всіх командирів і начальників.

Командуючий ВВ МВС України в своїх наказах виявляє занепокоєність станом продовольчого забезпечення і вимагає від командирів і начальників:


  • забезпечити подальше підвищення якості і фізіологічної повноцінності харчування;

  • постійно підвищувати культуру приймання їжі особовим складом, обладнати приміщення їдалень сучасними матеріалами;

  • забезпечити постійне підвищення якості підготовки молодших фахівців, вдосконалення професійної майстерності, розповсюдження передового досвіду кращих військових частин.

Саме тому дана робота є актуальною на сьогоднішній час і доопрацювання питань, що викладені нижче буде корисним в практичній діяльності начальнику продовольчої служби та молодшим спеціалістам служб тилу.

Мета роботи: визначити суперечності у документах нормативно-методичного забезпечення діяльності продовольчої служби військової частини ВВ МВС України, недопрацьовані питання, розглянути передовий досвід Збройних сил України, Державної прикордонної служби України, інших силових структур, внутрішніх військ Російської Федерації, Білорусі та інших іноземних держав щодо діяльності продовольчої служби та подати свої пропозиції щодо удосконалення нормативно-методичного забезпечення діяльності продовольчої служби, рекомендації щодо вдосконалення та приведення до єдиного зразка бланків документів продовольчої служби військової частини.

Досвід показує, що чим краще організований побут, всі види забезпечення, а особливо харчування людей, тим ефективніше проходить навчання та виконання службово-бойових завдань, тим міцніша військова дисципліна і як підсумок – на високому рівні знаходиться боєготовність і боєздатність військ і окремо військової частини. Моральний дух підрозділу і військової частини прямо залежить від ступені захищеності і забезпеченості, організації харчування солдат і офіцерів, турботи про членів сімей офіцерів і прапорщиків.

Для діяльності продовольчої служби військової частини внутрішніх військ МВС України, щодо якісного, своєчасного, належного по нормам забезпечення особового складу та штатних службових тварин, розгляд і доопрацювання питань удосконалення нормативно-методичної бази та приведення до єдиного зразка бланків документів, виправлення у них граматичних помилок є дуже важливим, що і буде викладено в розділах даної роботи.

УДК 355.351

^ курсант 516 навчальної групи факультету № 3 (менеджменту та економіки) Академії внутрішніх військ МВС України, ГАФУРОВ О. В., доцент кафедри тилового забезпечення Академії ВВ МВС України, підполковник (науковий керівник).

^

З прийняттям Конституції України 28 червня 1996 року та закріпленням у ній гарантій конституційних прав і свобод людини і громадянина все більшого значення набуває формування системи механізмів захисту прав і свобод особи. Особлива роль у здійсненні та захисті проголошених конституційних принципів відводиться органам внутрішніх справ (ОВС) та внутрішнім військам МВС України, які повинні забезпечувати реалізацію надання їм повноважень, виходячи з приоритетних прав і свобод людини. Зростання злочинності до рівня реальної загрози національної безпеки України перед органами внутрішніх справ та внутрішніми військами МВС України ставить нові завдання, зумовлює необхідність перегляду стратегічних напрямів їхньої діяльності, пошуку нових підходів до організації та здійснення охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю, які б відповідали сучасній обстановці та тенденціям її розвитку. Внутрішні війська як один з елементів воєнної організації повинні не тільки протидіяти тероризму, але й вживати запобіжних заходів, що у сучасних умовах слугуватиме позитивним чинником у побудові всієї системи забезпечення національної безпеки України.

Для формування збалансованої державної політики та ефективного проведення комплексу узгоджених заходів щодо захисту національних інтересів у політичній, економічній, соціальній, воєнній, екологічній, науково-технологічній, інформаційній та інших сферах повинна бути створена система боротьби з тероризмом, організована державою органічна сукупність суб’єктів: державних органів, громадських організацій, посадових осіб та окремих громадян, об’єднаних цілями та завданнями щодо боротьби з тероризмом.

З аналізу законодавчих актів, таких як Конституція України, Закон України “Про міліцію”, інших нормативних актів, зокрема Концепції розвитку Міністерства внутрішніх справ, вбачається участь ВВ МВС України у антитерористичній діяльності. Цей висновок можна зробити на підставі того, що тероризм становить головну небезпеку громадянам, а точніше – невизначеному колу осіб, які можуть зазнати фізичної, матеріальної або психологічної шкоди. В Україні стан наукових розробок з проблем тероризму дедалі набуває позитивної динаміки. Вивченням проблем тероризму в Україні займаються такі дослідники, як В.О. Глушков, В.В. Крутов, В.П. Ємельянов, В.Ф. Антипенко, С.М. Мохончук, О.П. Богданов, В.В. Колосков, А.М. Кузьменко, М.Г. Любинський та інші.

У якості об’єкта дослідження можна обрати процес тилового забезпечення. У якості предмета дослідження слід обрати планування підготовки підрозділів тилу угрупування внутрішніх військ до участі в спеціальних операціях, щодо запобігання тероризму та екстремізму.

У якості потрібного наукового результату роботи можна назвати “ Пропозиції щодо планування підготовки підрозділів тилу угрупування внутрішніх військ до участі в спеціальних операціях, щодо запобігання тероризму та екстримизму”.

У майбутньому, якщо існуюче завдання не позбавиться актуальності і буде надано більше часу для його вирішення або можливість застосувати його на практиці, можна буде прийти до створення методики на основі більш могутніх методів.

УДК 355.351

Пальцев М.Д., курсант 516 навчальної групи факультету №3 (економіки та менеджменту) Академії ВВ МВС України, ^ кандидат наук з державного управління, доцент кафедри тилового забезпечення Академії ВВ МВС України, підполковник (науковий керівник)

^

Всі види матеріальних засобів продовольчої служби, що використовують підрозділи та частини ВВ МВС України в мирний час є державною власністю. Якісне виконання завдань, покладених на продовольчу службу військової частини по отриманню, зберіганню, правильному, доцільному і економному витрачанню продовольства, майна продовольчої служби і грошових засобів в значній мірі залежать від добре налагодженого обліку. Всі види матеріальних засобів продовольчої служби підлягають обов’язковому обліку. Облік матеріальних засобів повинен бути своєчасним, повним, достовірним і точним. За організацію обліку всіх матеріальних засобів у військовій частині відповідає командир військової частини. Заступник командира частини з тилу відповідає за організацію обліку по підлеглим службам і зобов'язаний організовувати облік матеріальних засобів у всіх ланках господарства військової частини; перевіряти не менше одного разу в три місяці стан обліку в діловодстві служби, не менше одного разу в шість місяців в окремо дислокованих підрозділах. Облік матеріальних засобів у продовольчій службі організовує начальник служби. Він також керує обліком матеріальних засобів продовольчої служби в підрозділах частини, на підпорядкованих складах, інших об’єктах військового господарства і своєчасно забезпечує їх бланками облікових документів по продовольчій службі; забезпечує своєчасну підготовку і представлення донесень (звітів) про наявність, рух і якісний (технічний) стан матеріальних засобів.

Облік матеріальних цінностей продовольчої служби військової частини здійснюється за наступними активами:


  1. Необоротні активи.

  2. Оборотні активи (запаси).

^ - це матеріальні та нематеріальні ресурси, які належать військовій частині та забезпечують її функціонування і строк корисної експлуатації яких, як очікується, становить більше одного року (рис. 1).

^ - необоротні активи, що мають матеріальну форму і вартість яких становить більше 500 гривень за одиницю (комплект)

Інші необоротні матеріальні активи (рахунок 11) - належать усі інші необоротні активи, що мають матеріальну форму й не ввійшли до переліку основних засобів

^ необоротні активи, що не мають фізичної та матеріальної форми

Рисунок 1. Класифікація необоротних активів продовольчої служби.

Запаси - це оборотні активи у матеріальній формі, які належать військовій частині та забезпечують її функціонування (або перебувають у процесі виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг) і будуть використані, як очікується, протягом одного року (рис. 2).^

запаси, що використовуються у виробництві


Тварини на вирощуванні і відгодівлі (рахунок 21)

молодняк усіх видів, тварини на відгодівлі


^

Матеріали і продукти харчування (рахунок 23)

матеріали i продукти харчування


^

вироби виробничих (навчальних) майстерень


Продукція сільськогосподарського виробництва (рахунок 25)

продукції підсобних господарств


Рисунок 2. Класифікація оборотних активів (запасів) продовольчої служби.

Источник: http://govuadocs.com.ua/docs/1966/index-3886.html?...

  • Автор: Шандор-вильмош
  • 28.08.2015, 22:24
  • Посмотрели: 472


Имя:*
E-Mail:
Введите код: *
Справка о кодировании от алкоголизма мариуполь украина